Stäng
Så monterar du

Trallen på rätt sätt!

LÄGG TRALLEN PÅ RÄTT SÄTT

Trall har blivit en stor produkt de senaste åren. Det finns en mängd olika trallprodukter och lika många olika sätt att lägga trall. Inför förra säsongen presenterades därför nya rekommendationer för läggning av trall av branschorganisationen Svenskt Trä.

Bakgrunden till dessa rekommendationer är problem som ibland uppstår om trall monteras på ett olämpligt sätt. Trallbrädor kan vid olämplig montering deformeras och skruvar kan gå av. Det är också av stor vikt att välja rätt trallskruv eller kamspik.

Välja trall

Trallbrädor finns i många olika typer och material. Traditionell trall av impregnerat trä finns i flera träskydds- och sorteringsklasser. Den har hyvlad eller rillad yta och det finns ett flertal olika typer med mått och profil enligt VilmaBas-sortimentet, se vidare på www.vilmabas.se. En rillad yta har ett antal längsgående spår på ytan.

Det är självklart ett samband mellan tjocklek på trall och underliggande konstruktion. Välj tjocklek på trall enligt Tabell 1 och Tabell 2. Se till att planera läggning av trallen och välj längder som minimerar antalet skarvar.

Tabell 1.

Tabell 2.

Välj rätt skruv eller spik

Trallbrädor bör monteras med trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 eller av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Vid pooler, bryggor, kustnära objekt och till tropiska träslag rekommenderas trallskruv av rostfritt stål kvalitet A4 som motsvarar korrosivitetsklass C5. Trallskruv av rostfritt stål är mjukare, är mer följsam och har lång livslängd. Är du osäker, välj trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

Välj trallskruv med ytterdiameter minst 4,2 mm och längd på trallskruv enligt Tabell 1. Se till att längden av trallskruvens ogängade del motsvarar den valda trallbrädans tjocklek.

Man bör använda trallskruv i första hand, men till mindre trallbeläggningar kan kamspik användas som alternativ till trallskruv. Spik ska vara kamgängad – så kallad kamspik – och den ska vara av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 alternativt av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Kamspik ska ha tvärmått minst 2,8 mm och längd enligt Tabell 2.

 

Underliggande konstruktion och kant-till-kantavstånd

Se till att underliggande konstruktion är stabil, har rätt dimension och att golvbjälkar till en altan är rätt avvägda och ligger horisontellt eller lutar en aning ut från huset, cirka 1:100 (ca 0,5°). Golvbjälkars eller markreglars översida fuktskyddas med remsa av grundisoleringspapp som läggs ut längs golvbjälkarna eller markreglarna, så att grundisoleringspappen går förbi kanterna några centimeter. Grundisoleringspappen bör vikas ner längs kanterna för att vatten lättare ska kunna rinna av.

När du valt typ av trallbräda, följ anvisningarna i Tabell 3 för minsta avstånd kant-till-kant. Det är viktigt att ha rätt avstånd mellan trallbrädorna. Trallbrädor får aldrig monteras utan springa! Använd gärna en mall för rätt avstånd kant-till kant. Kontrollera rakheten i båda ändar och längs hela trallbrädan. Om det är alltför stora avvikelser från en rak linje bör du lägga trallbrädan åt sidan. Välj trall som är rak och som om möjligt har samma bredd längs hela trallbrädans längd.

Tabell 3.

 

Att tänka på innan du börjar

Innan du börjar, se till att all trallbrädorna är fria från lös smuts och mikrobiell påväxt eller annan missfärgning.

Om möjligt bör du vända trallbrädans kärnsida uppåt, då trallbrädan, efter en tid, kan anta en något konvex form, vilket underlättar vattenavrinning. Eftersom den impregnerade splintveden då är nedåtvänd, erhålls ett effektivt skydd mot fukt underifrån. Alternativt vänder du den bästa sidan uppåt.

Trallbrädor skruvas eller spikas enligt anvisningar i Figur 1 ­- 4.  

Trallbrädor med bredd över 70 mm ska ha dubbel infästning och kantavståndet för infästningar ska vara 30 mm, enligt Figur 1. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Mot grundkonstruktion eller vägg bör man ha en 6 mm bred rörelsefog.

 

Figur 1. Erforderligt kantavstånd för trallskruv eller kamspik. Lämna alltid en rörelsefog för trallen mot grund- eller väggkonstruktion.

 

Montera trallen

Trallskruv eller kamspik drivs in vinkelrätt mot trallens översida, på ett sådant sätt att skruvhuvuden respektive spikskallar kommer i exakt nivå med träytan, inte djupare. Se Figur 2. Eventuella utstickande skruvhuvuden respektive spikskallar drivs i efterhand in manuellt tills de är i exakt nivå med träytan. Ibland kan någon enstaka trallskruv eller kamspik behöva efterdras respektive slås i när det gått en tid och trallen har kommit i jämviktsfuktläge.

Skarvar bör undvikas genom att använda hela längder. På större ytor är det oundvikligt med skarvar. Dessa ska utföras stumt över stöd enligt Figur 4. Vid skarv görs påsalning med 45x95 spikreglar på båda sidor om golvbjälken för att få optimal infästning vid en skarv. Vid en skarv bör trallens ändträytor ytbehandlas med en penetrerande grundolja, för att motverka fuktrörelser och sprickbildning.

Översidan på underliggande konstruktion bör fuktskyddas genom att lägga ut längsgående remsor av grundisoleringspapp, så att pappen går förbi golvbjälkars eller markreglars överkanter några centimeter. Grundisoleringspappen viks ner längs överkanterna så att vatten lättare kan rinna av, se Figur 4. Hål bör förborras för trallskruv respektive kamspik i brädändar, för att undvika sprickbildning och fula skarvar. Välj träborrdiameter 3 – 3,5 mm till trallskruv och träborrdiameter 2,5 mm till kamspik.

Skarvar i intilliggande trallbräda bör av utseendeskäl förskjutas minst 1 200 mm och de bör fördelas jämnt över hela trädäcket. Skarvslutbräda bör ha en längd av minst 2,0 m.

Om man vill dölja ändträytor på trädäckets kortsidor med en tvärgående trallbräda (fris), måste extra stöd finnas i underliggande konstruktion, till exempel påsalning av 45x95 spikregel innanför yttre golvbjälke.

Anslutningar, skarvar och friser passas noga för att få stumma och snygga fogar.

Fogsprång mellan trallbrädor i en färdig trallbeläggning bör inte överstiga 3 mm, se Figur 3.

 

Figur 2. Skruvhuvuden och spikskallar ska vara i nivå med trallens översida, inte djupare.

 

Figur 3. Färdig trallbeläggning bör i samband med läggningen ha fogsprång högst 3 mm och avstånd kant-till-kant enligt Tabell 3.


INSTRUKTIONSFILM: Så lägger du trallen på rätt sätt!

 

BYGGBESKRIVNINGAR

 
Så bygger du Altan (ladda ner pdf) 


Så bygger du Trädäck på mark (ladda ner pdf)

 

Svenskt Trä: Montering av trall (pdf)